Σημαντική ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση, οφείλουν να προσκομίζουν στο ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ, το πολύ έως 5 μέρες μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης:

1) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη

2) Τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη.