Απαραίτητα έντυπα

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι ενταγμένοι στην επιδοτούμενη πρακτική μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να την ολοκληρώσουν ως τις 30/06/2023. Αν ανήκετε στον τομέα τουριστικών παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΙΕΚ για διευκρινήσεις.

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (εκτυπώνεται από τον πρακτικά ασκούμενο)

Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων:

  1. Βεβαίωση Εργοδότη
  2. Στοιχεία Εργοδότη
  3. Αίτηση Έναρξης
  4. Ατομικά Στοιχεία πρακτικά ασκούμενου
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ασφάλισης

Για την λήξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων:

  1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής ‘Ασκησης [Παρουσίας]
  2. Παράδοση Βιβλίου