Νομοθεσία Πρακτικής Άσκησης

Νόμος 4957/2022, άρθρο 363 (προθεσμία υποχρέωσης ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης για όσους εμπίπτουν στο άρθρο παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) είναι πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2024).

Οδηγός Υλοποίησης (έκδοση 2 αναθεωρημένη με ανάρτηση στις 29-09-2022) και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός ΟΠΣ: 5131399).

Εγκύκλιος 51/2021 του ΕΦΚΑ, αφορά σε εργοδότες (υποβολή Α.Π.Δ., καταβολή εισφορών) με ισχύ από 01-09-2021.

ΚΥΑ υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021), «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Νόμος υπ. αριθμ. 4763 (ΦΕΚ Α’ 254 21-12-2020): Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.