Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4957/2022, η προθεσμία υποχρέωσης ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης για όσους εμπίπτουν στο άρθρο παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) είναι πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2024.

«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.»